>
o rynku ISO referencje Kwalifikacje / uprawnienia zapytanie ofertowe kontakt

obrazek1

www.iso-krakow.com.pl

DZIAŁAMY OD 1998


ssasda

Zasady doradztwa i certyfikacji systemu ISO 9001, ISO 14001 i innych


Na wstępie dziękuję Państwu za zainteresowanie moimi usługami i odwiedzenie mojej strony.


Kilka słów o historii mojej działalności.
Firmę założyłem w marcu 1998, wcześniej pracując od 1994 roku w kontroli jakości firmy POWEN S.A. w zespole projektującym system zapewnienia jakości oparty na normie ISO 9001:1987, a następnie ISO 9001:1994. Od początku działalności zajmuję się tylko systemami zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 w zakresie projektowania i wdrażania oraz ich oceny. Jestem czynnym auditorem zewnętrznym jednostki certyfikującej, posiadającym uprawnienia w tych trzech zakresach (jakości, środowiska i BHP) – jest to niezbędny warunek działalności doradczej mający wpływ na jakość doradztwa. Znajomość wymagań jednostek certyfikujących jest konieczna dla prawidłowego zbudowania systemu ISO. Pozwala mi to lepiej rozumieć moich klientów – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z drugiej strony, od strony odbioru i reakcji klientów na certyfikację strony trzeciej. Oczywiście podstawą budowy i oceny systemów jest norma źródłowa, dla systemu zarządzania jakością jest to PN-EN ISO 9001:2015.

Na co zwrócić uwagę?
Nasza specyficzna branża jest podzielona na dwie części, prace zaczynają się doradztwem, kończą się certyfikacją systemu. Doświadczenie liczone ilością wdrożeń – to wartość która w doradztwie jest kluczowa z punktu widzenia klienta i jego potrzeb. Lista referencyjna jest historią która w doradztwie pozwoli Państwu na obiektywną ocenę doświadczenia doradcy, które to doświadczenie jest podstawą do projektowania systemów ISO – bez zbędnej biurokracji, z której, niestety są one znane. Proszę dopytać czy konsultant budował systemy z listy referencyjnej i w jakim zakresie – lista referencyjna firmy doradczej nie zawsze pokrywa się z doświadczeniem konkretnego konsultanta.

Firmy doradcze nie mogą certyfikować (bądź być powiązane w jednostkami certyfikującymi), a jednostki certyfikujące doradzać (konsultować) i polecać konkretnych konsultantów. Jednostki certyfikujące powinny posiadać akredytację, która uprawnia je do certyfikacji (choć certyfikacja bez akredytacji nie jest zabroniona prawnie, praktycznie nie występuje już na tym wymagającym rynku). Każde państwo członkowskie UE posiada narodową jednostkę akredytującą (np. w Anglii – UKAS, w Niemczech – TGA). W Polsce jednostką uprawnioną do akredytacji jest Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Konkurencja pomiędzy jednostkami spowodowała, że praktycznie każda, również i zagraniczna jednostka certyfikująca w Polsce, mająca akredytację swojego kraju posiada również akredytację PCA. Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących znajdą Państwo na stronie www.pca.gov.pl w zakładce akredytowane podmioty.

Jak policzyć wszystkie koszty?
Kalkulując koszty całego procesu, muszą Państwo brać pod uwagę koszty doradztwa i certyfikacji.

  1. Koszty doradztwa.
    Koszty doradztwa są wyceniane przez poszczególne firmy lub konsultantów i zamykają się jedną kwotą zawartą w umowie. Cena zależy od tego, czy oferujący usługę pracuje bez pośredników (czyli wykonuje sam umowę – dzisiaj to już warunek przetrwania na tym rynku), od odległości, terminów, itp. Koszty doradztwa i szkoleń zamykają się jedną kwotą umowną. Warto ostatnią część płatności uzależnić od pozytywnej certyfikacji – zabezpieczy to Państwa przed przeciąganiem prac i przesuwaniem się daty certyfikacji. Warto przy tym pamiętać, że zewnętrzny konsultant nie zrobi sam całej pracy i potrzebna mu jest pomoc od wewnątrz – przy Państwa udziale. Wyznaczona przez Państwa osoba do kontaktów nazwana została Pełnomocnikiem ds. Jakości – od początku lat 90-tych ta nazwa przyjęła się i jest stosowana do dziś.
  2. Koszty certyfikacji.
    Certyfikaty zostają wydawane na 3 lata. W skład całego procesu certyfikacji wchodzi audit certyfikacyjny (od jego zakończenia zaczyna biegnąć ważność certyfikatu), po roku audit nadzoru (ok. 60% kosztów certyfikacji), po dwóch latach drugi audit nadzoru (ok. 60%). Cena auditów zależy od wielkości organizacji, ponieważ koszty auditorów to znaczny składnik ceny, a ilość godzin auditowych jest ściśle skorelowana z ilością zatrudnionych w danej organizacji (ilość godzin auditowych jest przyporządkowana do wielkości organizacji liczonej w wielkości zatrudnienia i nie może być zaniżana – to warunek akredytacji). Po trzech latach certyfikat traci ważność i następuje tzw. recertyfikacja – wymagająca nowego zlecenia dla jednostki certyfikującej, czyli decyzja o recertyfikacji nie jest narzucana już przy zawieraniu umów na certyfikację i zależy od Państwa bieżącej sytuacji. Przy wycenie kosztów certyfikacji muszą Państwo brać więc pod uwagę sumę kosztów przez trzy lata. Mogą one znacznie się różnić, w zależności od jednostki. Wejście Polski do UE w 2004r. zmieniło warunki funkcjonowania rynku certyfikacji, ponieważ od tego momentu polska akredytacja (w tym polskie jednostki certyfikujące) została uznawana w całej UE (PCA zostało członkiem IAF). Mniejszy popyt na zagraniczne jednostki, aktywność polskich oraz rynek mikro i małych przedsiębiorstw spowodował stabilizację cen certyfikacji na obecnym poziomie – jednocześnie zwiększyła się dostępność certyfikacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak dalej występuje duża rozrzutność cen. Dlatego zalecam porównanie cen certyfikacji już na etapie szukania firmy doradczej i prac przygotowawczych. Wykluczy to Państwa rozczarowanie i zaskoczenie dodatkowymi kosztami w momencie certyfikacji systemu.


Starałem się przekazać treściwie to, co jest najważniejsze przy wyborze doradztwa i jednostki certyfikującej. Podstawowe informacje nt. norm znajdą Państwo w zakładkach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.

Jeżeli chcą Państwo wycenić usługę doradczą, proszę o wypełnienie zapytania ofertowego. Dodatkowo mogę podać orientacyjną cenę certyfikacji i jej nadzorów opierając się na znajomości tego rynku i znanego mi poziomu cen (proszę o to zapytać w ramce uwagi) – oczywiście ostatecznie to oferta jednostki certyfikującej określa warunki, w tym cenę auditu certyfikacyjnego i nadzorujących.

Życzę Państwu samych dobrych wyborów i powodzenia w swojej działalności, w coraz trudniejszych warunkach konkurencji wywołanej globalizacją rynków i zacieraniem się granic gospodarczych. Życzę też Państwu żeby certyfikat ISO, oprócz wyróżnika konkurencyjnego w otoczeniu rynkowym nie był biurokratyczną kulą u nogi tylko wzmocnieniem systemu zarządzania w Państwa firmie.

Przy budowie systemów proszę zawsze kierować się maksymą, że żadna norma organizacyjna nie zastąpi zdrowego rozsądku.


Adam Sznajder


Kwalifikacje:

Uprawnienia: